De procedure die moet leiden tot het uiteindelijke bestemmingsplan glastuinbouw Eemsmond loopt nu al acht jaar en negen maanden. Waar zitten we nu in de procedure en welke mogelijkheden voor inspraak hebben we nog?

Oude WRO
De procedure is gestart onder de kracht van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. De oude WRO geldt voor 'onze' procedure. Deze kent drie momenten voor inspraak door personen en organisaties die belanghebbend zijn. We zetten ze op een rij.

*Ontwerp-bestemmingsplan>geven zienswijze
Tijdens de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan kan iedere belanghebbende zijn/ haar zienswijze op dit ontwerp-bestemmingsplan geven. De gemeenteraad houdt rekening met de zienswijzen en laat deze doorwerken in het vast te stellen bestemmingsplan.

Dit inspraakmoment hebben we achter de rug en in de procedure zitten we nu hier:

**Vastgestelde bestemmingsplan>indienen bedenkingen
Tegen dit door de gemeenteraad vastgestelde en naar GS opgestuurde bestemmingsplan kan iedere belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend en die vindt dat de daarin vervatte argumenten niet zijn weerlegd in het uiteindelijk door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan, daartegen schriftelijk zijn/haar bedenkingen kenbaar maken bij GS. Bovendien kan iedereen schriftelijk bedenkingen indienen tegen eventuele door de raad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.

***Goedgekeurde bestemmingsplan>aantekenen beroep
GS  bekijken de bedenkingen en besluiten tot goedkeuring.  Dit besluit en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen dan zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen die op tijd zijn/haar bedenkingen heeft ingediend bezwaar/beroep aantekenen bij afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Dus als wij vinden dat GS niets hebben gedaan met onze bedenkingen en het door de gemeenteraad van Eemsmond vastgestelde plan goedkeuren, dienen we een beroepsschrift in bij de RvS.

Bedenkingen OGG
OGG dient bij GS van Groningen vóór 1 november haar bedenkingen in tegen het door de raad van Eemsmond vastgestelde bestemmingsplan. Zij doet dit op grond van het feit dat ze niet tevreden is over de reactie van de gemeenteraad op de door haar gegeven zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan. Bovendien heeft OGG zwaarwegende bedenkingen tegen enkele door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het ontwerp.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Na de zes weken inzage treedt het plan in werking.
Wie wil dat het bestemmingsplan dan niet in werking treedt, moet binnen de beroepstermijn ( dus binnen die zes weken ) een verzoek indienen tot een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Als dit verzoek wordt ingewilligd, gaat daarvan een schorsende werking uit en treedt het bestemmingplan a die zes weken niet in werking. Als het verzoek tot voorlopige voorziening wordt afgewezen, komt de schorsende werking te vervallen. Dit betekent dat het plan kan worden uitgevoerd.

Rekening
Wie een beroepschrift heeft ingediend, krijgt een rekening van de Raad van State.  Natuurlijke personen ( individuen ) betalen een tarief van € 156. Voor niet-natuurlijke personen ( verenigingen als OGG, stichtingen, B.V.'s ) betalen € 310. Op tijd betalen, anders wordt de zaak niet in behandeling genomen. Wie zijn zaak wint, krijgt zijn geld terug.

Beroep OGG
Wordt op de bedenkingen van OGG door GS geen of niet voldoende acht geslagen en wordt het bestemmingsplan glastuinbouw Eemsmond goedgekeurd door de Provincie Groningen, dan zal OGG bezwaar aantekenen bij de Raad van State door middel van een beroepschrift.  Een verzoek om een voorlopige voorziening zal een extra € 310 kosten.


Leave a Reply.