GS Groningen hebben het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond afgekeurd. Reden: er is geen zekerheid dat de realisatie binnen 10 jaar zal plaatshebben. De gemeente Eemsmond moet haar huiswerk overdoen. Na ruim twintig jaar weten de inwoners van Oudeschip nog niet of de kassen komen, of niet.

In 1991 zijn voor het eerst de plannen voor glastuinbouw tussen de Eemshaven en Oudeschip gepresenteerd, getuige dit artikel uit Noorderbreedte 145 uit 1992. Na ondermeer een vruchteloze poging tot het vestigen van zoutwaterlandbouw onder glas (1998) zag het initiatief van de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen voor een grootschalig glastuinbouwgebied het licht. De Startnotitie kwam tot ons.

Konden we nu maar zeggen: De rest is geschiedenis. Maar nee. Want wat lezen we in de Besluitenlijst van GS van 16 april 2013? Plan afgekeurd. Want dat er tussen nu en over 10 jaar kassen staan is allerminst zeker. Maar dan lezen we: 'De provincie gaat samen met de gemeente Eemsmond onderzoeken of er een nieuw bestemmingsplan kan worden opgesteld voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven in het betreffende plangebied.' Gáán we weer! Het zwaard van Damocles blijft boven de Oostpolder, boven Oudeschip en boven het Wad hangen.

OGG beweert al negen jaar lang dat er geen kassen zullen komen in de Oostpolder. De grond is van akkerbouwers die daar goed boeren en die niet van plan zijn zonder slag of stoot hùn grond af te staan. De Nederlandse tuinders hebben nooit serieuze belangstelling getoond. Het gebied is te klein voor een cluster; de rest van Greenport Nederland is dichterbij, warmer en lichter. 

Het plan dat zo eendrachtig door de twee initiatiefnemers is gepresenteerd en dat heel wat euro's gemeenschapsgeld heeft opgeslokt, is nu door één van die twee afgeschoten. En dan nu samen kijken of er nog iets van te maken is. Samen de akkerbouwers, de bewoners van Oudeschip en omgeving nog langer in onzekerheid laten.

En waarvoor? Angst voor gezichtsverlies? Dat wordt er met dit staaltje van bestuurlijk onvermogen niet minder op.


 
 
GS Groningen hebben het Bestemmingsplan Glastuinbouw Eemsmond afgekeurd! Aldus meldt Harrie Miedema (Statenlid GroenLinks Groningen) via Twitter

Meer nieuws volgt zodra het binnen is. Maar OGG neemt er alvast eentje!

 
De uitbreiding van de Eemshaven met 180 hectare benadrukt de noodzaak van het handhaven van de groene buffer tussen Oudeschip en het haventerrein. Het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond moet nu voor eens en voor altijd van tafel.

Groningen Seaports ( GSP) heeft vanochtend besloten tot een drastische uitbreiding van het industrieterrein. Op het kaartje bij het desbetreffende artikel op de site van GSP is te zien dat het gaat om een opvallende uitbreiding in zuidoostelijke richting ter hoogte van de N33. Voor deze uitbreiding is € 54,3 miljoen uitgetrokken.

Wie het kaartje bekijkt ziet in één oogopslag hoe de Oostpolder tussen Oudeschip en de Eemshaven te zijner tijd wordt gevat in een knellende omarming van de Eemshaven. Ook nog eens glastuinbouw ten noorden van Oudeschip werkt dan helemaal verstikkend.

Was de noodzaak van de nu nog groene buffer voor ieder verstandig mens al duidelijk, met deze uitbreiding kan het zelfs de hardnekkigste vasthouder aan de glastuinbouwplannen niet ontgaan: de buffer tussen Oudeschip en de Eemshaven is essentieel voor de leefbaarheid van het dorp.

Bovendien zullen de gebouwen en de terreinen om de gebouwen wéér meer licht werpen op de kwetsbare natuur van de Waddenzee. Cumulatieve effecten van deze nieuwe lichtbronnen, de al bestaande lichtbronnen èn de glastuinbouw zullen de toets nooit kunnen doorstaan. Daarvoor hoeft men geen dure bureaus in de arm te nemen, dat is zo al wel duidelijk.

De plannen voor glastuinbouw moeten nu maar gauw vergeten worden. Geen aandacht, geen energie laat staan publieke gelden meer aan besteden. Voor altijd van tafel.

Jammer dat deze havenuitbreiding niet kon worden meegenomen in onze bedenkingen. Jammer dat dit allemaal een week nà de afloop van de tervisielegging wordt gepresenteerd. Toeval? Maar natuurlijk! Want het spreekt vanzelf dat deze plannen de afgelopen week pas zijn opgekomen. Zomaar ineens.
 
'Schadelijk plan Glastuinbouw Oudeschip'  Dat is het oordeel van de Natuur- en Milieufederatie Groningen (NMFGn) over het Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond.

Een oordeel dat de gezamenlijke opvatting behelst van de Stichting Natuur- en Landschap Eemsmond, de Waddenvereniging en de vereniging Op Goede Grond.

De NMFGn is namens de drie organisaties niet alleen begaan met landschap en natuur. Ze ook heeft oog voor het leefklimaat in Oudeschip.

Wat dit laatste betreft een citaat van haar site over de niet te vermijden lichtuitstoot:
(...) in het dorp Oudeschip zorgt die 1% licht zelfs constant voor 4 keer zo veel licht als de volle maan! En de lichtplek op de wolken is van tientallen kilometers afstand te zien. De Waddenzee is nog één van de weinige gebieden in Nederland waar je van prachtige, donkere sterrennachten kunt genieten.

Verder benadrukt de NMFGn in de inleiding van de 33 pagina's bedenkingen het belang van de pootaardappelteelt in de Oostpolder

Wie meer wil lezen, verwijzen we naar de site van de NMFGn .
Via deze site zijn de bedenkingen te downloaden. Maar het kan ook hier
 
Namens bestuur en leden van OGG: SP Eemsmond bedankt!
Zonder haar niet-aflatende inzet voor en hulp bij de acties van de afgelopen tijden hadden we het nooit gered.


De enquête onder de bewoners van Oudeschip is door SP-ers opgezet en uitgevoerd. Het verspreiden van de bedenkingen en het ophalen van de ondertekeningen hadden de OGG-ers ook niet zonder hun hulp voor elkaar gekregen.

Bij het 'in diepe rouw dompelen' van het dorp is de daadwerkelijke hulp van de SP-ers onontbeerlijk geweest. Alle persaandacht van dien (Ommelander Courant,  RTVNoord, DVHN, BNN, Vakblad voor de Bloemisterij) is dan ook mede dankzij hun bemoeienis gegenereerd.

Verder dank aan de Stichting Natuur en Landschap Eemsmond eo voor overleg en feed back bij het schrijven van de bedenkingen namens de bewoners die niet eerder een zienswijze hadden ingediend. Hetzelfde geldt voor de Natuur- en Milieufederatie Groningen.

En dank aan de NMFGroningen voor het mede namens OGG optekenen van een lijvig pak bedenkingen. Wie deze leest, kan zich niet voorstellen dat de kassen er komen.

Alle acties zijn het resultaat van een fantastisch samenwerkingsverband van mensen en instellingen die het Groninger Hoogeland in het algemeen en de Oostpolder bij Oudeschip in het bijzonder een warm hart toedragen.

Wat die Oostpolder betreft, dank aan de boeren, de eigenaren van deze groene buffer tussen de Eemshaven en Oudeschip voor hun gastvrijheid. In de strijd tegen het plaatsen van kassen op de vruchtbare jonge zavel van de Oostpolder staan de neuzen van boeren, burgers en buitenlui dezelfde kant op. En dat is goed.
 
Foto
© Anton van der Salm
Op 31 okober 2012 trok een stoet rouwende Ommelanders van Oudeschip naar Groningen. De rouwstoet stopte voor het Provinciehuis, waar men werd ontvangen door Gedeputeerde Moorlag.


Bedenkingen
Ruim 120 bedenkingen, samengebonden in een stemmig zwart kaft als waren het condoleances, werden door Monique Mensinga, waarnemend voorzitter van OGG, aangeboden aan gedeputeerde William Moorlag. Zij deed dit namens al diegenen die treuren om de aangekondigde dood van de Oostpolder bij Oudeschip. Onder hen ook vertegenwoordigers van SP Eemsmond, van de fracties van SP en GroenLinks in de Staten van Groningen en van de Natuur en Milieufederatie Groningen.

Groene Buffer

Het staat vast dat de Oostpolder en de leefbaarheid Oudeschip verloren zijn als het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Eemsmond wordt goedgekeurd door het college van GS van Groningen en vervolgens door Provinciale Staten. De groene buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven en de Middendijk bij Oudeschip is essentieel en die verdwijnt onder beton en glas als de kassen komen. De akkerbouw van de Oostpolder en de leefbaarheid van Oudeschip zijn dan reddeloos verloren. De tegenstanders van de plannen, OGG voorop, zullen niet moe worden dit te herhalen, zolang dat zin heeft.

Mantra's
Moorlag herhaalde de mantra's 'werkgelegenheid' en 'restwarmtegebruik' nog maar eens. Dat de markt dit gebied niet blieft, bleef door hem onbesproken, dus ook onweersproken.  Opmerkingen dat van restwarmte van de centrales in de Eemshaven geen gebruik gemaakt kan worden en dat de komst van warmte-leverende datahotels verre van zeker is, werden genegeerd. Op de teloorgang van de hoogwaardige en winstgevende pootaardappelteelt ging hij niet in. Op de in de ogen van iedereen behalve de bedenkers van de glastuinbouwplannen merkwaardige introductie van champignonteelt en algenkweek evenmin. Wel wilde hij kwijt dat hij 'het ook niet leuk zou vinden als er kassen in zijn achtertuin kwamen'.

Nieuws
Dat al die jaren niet één vertegenwoordiger van de gemeente Eemsmond noch van de provincie Groningen de plannen met de boeren c/q landeigenaars (m/v) van de Oostpolder had besproken, leek voor de gedeputeerde een nieuw feit.  Wat OGG betreft een tamelijk curieus feit. Op z'n zachtst gezegd.

Boer-zijn

En boer zijn? Dat is geen beroep, beweerde de gedeputeerde. Verbijstering alom. Dat het een way of living was, voegde hij er haastig aan toe. En dat de boeren allang wisten dat de glastuinbouwplannen er liggen.

Raad van State
Het is duidelijk. GS Groningen zullen hun goedkeuring schenken aan het bestemmingsplan. De Staten zullen slaafs volgen. Want hé, het is ooit in ons programma als een puik plan omschreven en dus denken we er verder niet over na. Alleen de fracties van SP en GroenLinks zijn tegen. Tot nog toe. Want wie weet worden de bedenkingen gelezen. Hoe lang alles zal duren, weten we niet. De provincie streeft ernaar binnen een half jaar met een reactie te komen. Wordt het bestemmingsplan goedgekeurd, dan volgt wat OGG betreft de gang naar de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedeputeerde Moorlag vermoedde het al: we gaan dan in beroep.

Filmpje!


 
We waren eventjes op Radio 1. Héél vroeg. Vijf uur. Opzienbarend is anders, maar het is wel aardig en alle aandacht voor de acties tegen de glastuinbouw bij Oudeschip is welkom:

Gemist?
Geen nood! Op 1'56", een half minuutje lang, OGG via Radio 1:
http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2012-10-28&terugluisteren_hour=5 …
 
Zondag, Radio 1, BNN Start!, 05.00 uur een half minuutje OGG. Voor wie dan nog in bed ligt volgt hier de tekst,
uitgesproken door OGG-lid Nettie:

Goedemorgen!

Dit is het journaal van Nettie .
Vlakbij de Eemshaven ligt Oudeschip.
En Oudeschip rouwt.
De kassen komen.
De buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven en het dorp verdwijnt onder beton en glas.

Voor altijd.
Dáárom rouwt Oudeschip.
En daarom vertrekt komende woensdag een rouwstoet

van Oudeschip naar de stad.
Om de Provincie aan te zeggen

dat de leefbaarheid van het dorp ten grave gedragen kan worden,
àls de plannen worden goedgekeurd.

Dit was het journaal van Nettie
Klaar voor de start.. AF!

 
Tot en met 1 november 2012 kunnen bezwaren worden ingediend tegen het Bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond. We hebben een door iedereen te downloaden brief met bedenkingen op de site gezet.

Print de brief uit, zet uw naam, uw volledige adres en uw handtekening eronder, en stuur hem uiterlijk 31 oktober 2012 in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar GS van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Kent u meer mensen die tegen kassen op het Hoogeland zijn? Download dan niet alleen de brief , maar ook de bijbehorende handtekeningenlijst, print die uit, laat hem invullen, nietje erdoor, en in een voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar
GS van Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

Mocht het downloaden niet lukken, stuur dan een berichtje via het contactformulier op deze site ( knop Contact) of een mailtje naar
opgoedegrond@gmail.com. Vermeld als onderwerp 'bedenkingen' sla het begeleidend schrijven maar over en wij sturen de documenten op in .pdf en .odt als emailbijlage. Een handleiding om de .odt-tekst te openen in Word is dan bijgevoegd.

 
De gemeente Eemsmond heeft verzuimd het vastgestelde bestemmingsplan glastuinbouwgebied Eemsmond ook in Duitsland ter visie te leggen. Voor de tweede maal zijn de buren aan de overzijde buiten de procedure gehouden.

De eerste maal was in 2004, bij de start van de procedure, de zogeheten Startnotitie. De omissie is toen ongedaan gemaakt en zo konden Borkum, Emden en andere Duitse gemeenten tegenover het plangebied hun visie geven op de plannen. Vanaf dat moment zat een aantal ervan in de procedure.

De heer Jens Albrecht, Umweltbeauftragter van Stadt Borkum heeft bij de provincie geïnformeerd hoe dat nou zat. Waarom was Borkum niet op de hoogte gesteld van het vastgestelde Bestemmingsplan? Waarop Albrecht te horen heeft gekregen dat dat wel had gemoeten, maar dat het niet de taak was van de provincie Groningen, maar van de gemeente Eemsmond. Albrecht kreeg wel het advies z'n bedenkingen in te sturen naar GS.

Kijk, en zo hoort dat niet. De Duitse versie van het Bestemmingsplan glastuinbouwgebied had allang op de Duitse gemeentehuizen horen liggen. Net zo lang als de Nederlandse versie hier bij ons. Duitse burgers die problemen hebben met de voorgenomen plannen dienen op dezelfde wijze te worden behandeld als de Nederlandse burgers en hebben in de bestemmingsplanprocedure ook toegang tot de Nederlandse rechter.